توصیہ آیت اللہ حق شناس(ره):

طاعت بدون ڪنترل نفس سودے ندارد.
اما اگر صد سال هم بگذرد ولے نفس خودت را ڪنترل نڪنے؛
نگاهت را ڪنترل نڪنے؛ در ڪلاس اوّل درجا خواهے زد.

وقتے بہ ڪلاس دوّم خواهے رفت ڪہ نفست را ڪنترل ڪنے.

یا باید نفس را بپرستے یا خدا را.

«لا نجاة الا بالطاعة». طاعت چیست؟

طاعت این است ڪہ آنچہ دلت مے خواهد را ڪنار بگذاری

موضوعات: کلام علما  لینک ثابت[پنجشنبه 1397-03-24] [ 01:28:00 ب.ظ ]